A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Informatie voor professionals en ouders/verzorgers over WhatsUp

Jongeren die met pesten, uitsluiten en discriminatie te maken krijgen, weten niet altijd waar zij terecht kunnen met hun verhaal. Soms schamen zij zich of zijn zij bang dat het zal verergeren als ze erover gaan praten. Pesten gebeurt overal, op school, in je eigen wijk, op het werk of stageplaats of sportvereniging. En helaas gebeurt het steeds vaker (anoniem) via social media.

Het ontvangen van scheldberichten of het live treiteren, roddelen over dat  "jij niet oké bent en er niet bij hoort" , wordt door slachtoffers als zeer kwetsend ervaren.  Pesterijen kunnen éénmalig of structureel van aard zijn. De frequentie zegt niets over de grootte van de impact. Ieder incident kan een jongere enorm raken en blijvend beschadigen.

Er zijn veel verschillende redenen waarom mensen anderen afwijzen of buitensluiten. Bijvoorbeeld omdat iemand stottert, een andere huidskleur of een handicap heeft of "anders" is. In artikel 1 van onze Grondwet staat dat iedereen in Nederland (in gelijke gevallen) gelijk behandeld moet worden en dus recht heeft op gelijke kansen. De gelijke behandeling van burgers onderling is uitgewerkt in o.a. de Algemene wet gelijke behandeling en het wetboek van Strafrecht. Deze wetgeving  is een krachtig instrument dat benut kan worden om slachtoffers bij te staan en veroorzakers bewust te maken van het verbod op discriminatie.  

Iedereen die gepest, buitengesloten of gediscrimineerd wordt, kan een eerste stap zetten om dit gedrag te stoppen. Het bespreekbaar maken van het incident is daarin een voorwaarde. Door uit te spreken wat je wordt aangedaan, geef je mensen die pesten en discrimineren (zgn. veroorzakers)  zicht op wat het met je doet. Veel "veroorzakers" zijn zich niet bewust dat ze met opmerkingen en gedrag de ander discrimineren en diep kwetsen. Beide partijen zijn in een dergelijk geval gebaat bij een open gesprek over wat er aan de hand is. Degenen die béwust discrimineren kunnen steviger aangepakt worden, mits er voldoende bewijs is.


 

Nieuws
Landelijk onderzoek naar de werking van discriminatie meldpunten

Onlangs is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ten behoeve v.... Lees meer >

MDP rond succesvolle voorlichtingsronde bij basisteams politie af

Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) heeft onlangs de voorlichtingsronde langs de basisteams van de politie in de regio Gelderland-Midd.... Lees meer >

MDP in uitzending Nieuwsuur in verband met aanpak discriminatie in het voetbal

Uit een inventarisatie van televisieprogramma Nieuwsuur blijkt dat het bijna onmogelijk is om de bewijslast rond te krijgen tegen ma.... Lees meer >